Palveluinfo

Taustaa palvelusta

Terve Media Oy:n tuottama Lääkäriportaali on Suomessa ainoa erikoisalakohtainen lääkärien ammattilaissivusto, joka julkaisee uutisia ja tutkimusreferaatteja 50 suomalaiselle lääketieteen erikoisalalle. Lisäksi palvelusta löytyy monipuolisesti työkaluja lääkärin työn tueksi.

Julkaisija, kustantaja, toimitus

Terve Media Oy
Osoite: Saaristonkatu 22, 1. krs., 90100 Oulu
Puhelin: 020 780 6070
Sähköposti: toimisto@tervemedia.fi

Päätoimittaja Teemu Puhakka (teemu.puhakka@tervemedia.fi)
Tuottaja Tuukka Niskanen (tuukka.niskanen@tervemedia.fi)
Toimituksen yhteystiedot

Palautteet ja kehitysehdotukset toimitukselle

Jos sinulla on toivomuksia tai ideoita palvelun kehittämiseksi, kerro niistä meille: palaute@laakariportaali.fi

Käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Terve Media Oy:n (jäljempänä Palvelun tarjoaja) laakariportaali.fi-palvelun käyttöä koskevat ehdot sisältäen myös hoitoportaali.fi, hammaslaakariportaali.fi, farmasiaportaali.fi, terveystieteidenportaali.fi ja muut mahdollisesti julkaistavat terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetut internetsivustot (jäljempänä Palvelu) sisältäen sähköpostitse lähetettävät uutis- ja viikkokirjeet. Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) hyväksyy rekisteröityessään tämän sopimuksen (jäljempänä Sopimus) ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Tämä Sopimus sisältää Terve Median ja Cor Group Oy:n (ent. Coronaria-konserni) yritysten palveluiden käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi. Palvelu voi sisältää joko maksuttomia tai maksullisia osioita. Palvelun maksullisista osioista käytetään näissä ehdoissa termiä "Maksullinen palvelu". Käyttäjä hyväksyy palveluun liittyessään, että hänelle voidaan lähettää markkinointiviestintää.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelun tarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Palvelun tarjoajalla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun tarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palvelun tarjoajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan. Mikäli Palvelun tarjoaja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Maksullisen palvelun ostaneelle Käyttäjälle, sitoutuu se palauttamaan Käyttäjälle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

1.1. Sopijapuolet

Sopimus tehdään Palvelun tarjoajan ja Käyttäjän välillä. Käyttäjällä tarkoitetaan fyysistä tai juridista henkilöä, joka rekisteröityy Lääkäriportaaliin, Hammaslääkäriportaaliin, Farmasiaportaaliin tai vastaavaan ammattilaisportaaliksi luettavaan palveluun (jäljempänä Palvelu) ja jonka käyttöön tunnus tulee.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Käyttäjä vastaa Palveluiden käytöstä johtuvista mahdollisista tietoliikenneyhteyksistä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palvelun tarjoaja tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

3.1 Palvelun tarjoaja luovuttaa Käyttäjälle Sopimuksen voimassaoloajaksi oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen osalta lisäksi sen tilausehtojen mukaisesti (jäljempänä "Käyttöoikeus").

3.2 Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Palvelun tarjoajalle ja/tai Yhteistyökumppaneille.

3.3 Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Palvelun yritystilaajalla on oikeus hyödyntää Palvelua yrityksen sisäisessä, yksityiseen käyttöön verrattavassa ammatillisessa käytössä. Käyttäjä ja yritystilaaja eivät saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Palvelun tarjoajan kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta sisällön laajemmasta käyttöoikeudesta (public domain-, shareware-aineisto). Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Palvelun tarjoajan ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Palvelun tarjoajan Käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa.

3.4 Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

3.5 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

3.6 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa julkaistavaksi lähettämä aineisto sekä tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

3.7 Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

3.8 Käyttäjä on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Palvelun tarjoajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@tervemedia.fi. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Palvelun tarjoajalle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun. Palvelusta käyttäjälle lähetetty materiaali ja sisältö ei ole tarkoitettu kuin Käyttäjän omaan käyttöön. Materiaalin tai sisällön eteenpäin jakaminen, mukaan lukien uutiskirje, aiheuttaa käyttäjälle tietoturvariskin, jonka mahdollisista vahingoista käyttäjä vastaa itse. Käyttäjä on korvausvelvollinen Palvelun tarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3.9 Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelun tarjoajalle tai sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palvelun tarjoajalle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Mikäli Käyttäjä toimittaa palveluun teksti-, kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Keskustelupalstalle tai vastaavaan palveluun toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Palvelun tarjoaja ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. Palvelun tarjoajalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Käyttäjän palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali. Kirjoittaja myöntää Palvelun tarjoajalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle. Keskustelupalstalla ja siihen verrattavissa palveluissa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palvelun tarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

3.10 Käyttäjä vastaa, että hänellä on lainsäädäntöön ja lupaviranomaisten määräyksiin perustuvat oikeudet käyttää Palvelussa olevaa, ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettua materiaalia (esim. lääkemääräyslomake). Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua voimassa olevien ammattioikeuksiensa rajoissa.

4. Palvelun tarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuun rajoitukset

4.1. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua ja sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palvelun tarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa Palvelussa olevaa materiaalia riippumatta siitä ovatko ne Palvelun tarjoajan itsenäisiä tai Käyttäjän tai kolmannen osapuolen palveluun toimittamia.

4.2 Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista tai Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden ja palvelusten virheettömyydestä, laillisuudesta tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Vastuu ilmoitusten oikeellisuudesta ja sisällöstä on mainostajalla. Palvelun tarjoaja vastaa omista palveluistaan mutta ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista eikä internetin sisällöstä muuten kuin omalta osaltaan.

4.3 Maksu- ja laskutusperusteet: Palvelun käyttö tällä hetkellä on maksutonta. Veloitusmuutoksista tiedotetaan aina Käyttäjälle sekä sähköpostitse että Palvelun tarjoajan www-sivuilla ja Käyttäjältä pyydetään hyväksyntä muutoksiin. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, sopimus irtisanotaan normaalisti ja irtisanomisajalla noudatetaan aikaisempia sopimusehtoja.

4.4 Palveluun liittyvistä lisäpalveluista ja niiden veloituksista päättää Palvelun tarjoaja. Mahdollisten tilattavien lisäpalveluiden osalta solmitaan erillinen tilaussopimus.

4.5 Vastuu lähetetyistä sähköposti- ja tekstiviestisanomista. Palvelun tarjoajalla on oikeus lähettää Palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille henkilöille sähköpostitse kerran viikossa toimitettava viikkokirje, jonka vastaanotto on Palvelun käyttämisen edellytys. Viikkokirjettä ei voi peruuttaa, mutta sen vastaanoton voi keskeyttää määräajaksi. Palvelun tarjoaja voi lähettää Käyttäjälle sähköpostitse uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä sekä Palvelun tarjoajan yhteistyökumppanien viestejä, mikäli käyttäjä ei ole estänyt niiden lähettämistä. Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti muodostuvat siitä, että sanoma ei ole tullut perille tai on vahingoittunut matkalla.

4.6 Palveluun tallennettu materiaali ja sisältö. Käyttäjällä on mahdollisuus muokata ja tallentaa Palveluun sisältöä ja materiaalia. Palvelun tuottaja sitoutuu ylläpitämään palvelua ja parhaansa mukaan mahdollistamaan esteettömän käytön, Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa mahdollisista taloudellisista vahingoista, jotka johtuvat Palveluun tallennetun tai muokatun sisällön tai materiaalin vahingoittumisesta tai katoamisesta.

5. Käyttäjärekisteri ja henkilötietojen käyttö

5.1 Käyttäjän rekisteröityessä antamat henkilötiedot kerätään käyttäjärekisteriin (jäljempänä "Henkilörekisteri"). Henkilörekisteriin kerätään lisäksi seuraavat Palvelun käyttöä koskevat tiedot: käyttöaika ja -tiheys, istunnon pituus sekä haetut sivut. Lisäksi jokaisen käyttäjän tietoihin voidaan kerätä ja yhdistää ne tiedot, jotka ovat löydettävissä yleisistä, avoimista tietolähteistä.

5.2 Henkilörekisteriä käytetään yksin ja yhdessä muiden Cor Group -konserniyhtiöiden kanssa Palvelun tarjoajan ja Käyttäjän välisen käyttäjäsuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Palvelun tarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Palvelun tarjoajan ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Palvelun tarjoajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa Henkilörekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten. Tarkastusoikeutta ja kieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

5.2.1 Markkinatutkimusrekisteri

Palvelun tarjoaja kerää tietoja Palvelun käytöstä. Rekisteröintilomakkeen tietoja voidaan käyttää markkinatutkimuksissa. Tietoja tullaan käyttämään siten, että yksilöitä ei voida tunnistaa tutkimuksesta.

5.2.2 Tutkimusrekisteri

Palvelun tarjoaja kerää tietoa Palvelun käytöstä. Rekisteröintilomakkeen tietoja voidaan käyttää tieteellisessä tutkimuksessa. Tietoja tullaan käyttämään siten, että yksilöitä ei voida tunnistaa tutkimuksesta.

5.3 Arkaluontoiset tiedot

Palvelun tarjoaja ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia käyttäjää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

5.4 Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Käyttäjien tietoturvan parantamiseksi Käyttäjän tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja:

- Mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin
- Mitä selainta käytät
- Näyttösi resoluution tiedot
- Käyttöjärjestelmäsi tiedot
- Miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen (Palvelun tarjoajan hallussa oleva internet -osoite)
- Mikä on tietokoneesi IP-osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi saatua tilastollista tietoa hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Palvelun tarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

5.5 Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelun tarjoaja pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

6. Irtisanominen

6.1 Palvelun irtisanominen: Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka. Palvelun voi irtisanoa sähköpostitse siitä sähköpostiosoitteesta, joka on annettu Palveluun rekisteröidyttäessä. Muussa tapauksessa irtisanomisen täytyy tapahtua kirjallisesti kirjeitse tai telefaksilla.

6.2 Palveluiden sulkeminen väärinkäyttötapauksessa: Palvelun tarjoajalla on oikeus estää käyttäjän käyttäjätunnuksien käyttö sekä sulkea käyttäjän kaikki verkkopalvelut, a) jos käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä sopimusehtoja b) jos viranomainen on todennut käyttäjän käyttäjätunnusta tai liittymää käytettävän häiriön aiheuttamiseen televerkolle tai muille käyttäjille c) jos viranomainen on todennut hänet kyvyttömäksi vastaamaan hänelle sopimusehtojen mukaan kuuluvista velvollisuuksista. Palvelun tarjoajalla on oikeus purkaa Sopimus, kun liittymä on ollut suljettuna tai käyttäjätunnuksen käyttö estettynä vähintään kaksi kuukautta, eikä käyttäjä kirjallisen kehotuksen saatuaan täytä näiden sopimusehtojen mukaisia velvoitteitaan senkään jälkeen kuukauden kuluessa. Palvelun tarjoajalla on oikeus purkaa Sopimus, kun viranomainen on todennut Käyttäjän syyllistyneen tahalliseen verkkoliikenteen estämiseen tai häiritsemiseen. Verkkoliikenteen häiritsemiseksi luetaan mm. roskapostin lähettäminen.

7. Sopimuksen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta. Kaikista Sopimuksen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla Käyttäjälle sähköpostitse ja Palvelun tarjoajan internet www-sivuilla. Kun ehtoja on muutettu ja käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjällä on kahden viikon ajan siitä tiedon saatuaan oikeus irtisanoa Sopimuksensa. Tällöin eivät uudet ehdot koske Käyttäjää, vaikka ne muuten olisivat jo voimassa

8. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei voi siirtää omaa sopimustaan kenellekään muulle osapuolelle. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle.

9. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Palvelun tarjoaja pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy Palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Käyttäjän tulee reklamoida keskeytyksestä Palvelun tarjoajan asiakaspalveluun. Palvelun tarjoaja pidentää Maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Palvelun tarjoajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Palvelun tarjoaja edellä esitetyn lisäksi korvaa Käyttäjälle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. Palvelun tarjoajalla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä eikä Palvelun tarjoaja korvaa Käyttäjälle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

10. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palvelun tarjoajasta tai sen Yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palvelun tarjoajan noudattamasta tämän Sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

11. Riitojen ratkaisu

Tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa tai Käyttäjän Suomessa sijaitsevan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Käyttäjä voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajanvalituslautakunnan ratkaistavaksi.

Copyright

Copyright© Terve Media Oy. Kuvien Copyright© Terve Media Oy tai Thinkstock/GettyImages® tai iStockphoto/GettyImages®. Kaikki oikeudet pidätetään. Terve Media Oy omistaa kaikki oikeudet Palvelun teknologiaan, liiketoimintakonseptiin ja formaattiin. Palvelun tietojen julkaiseminen ja edelleen levittäminen sekä kopiointi muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön on kielletty. Terve Media Oy pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä ja saatavilla oloa sekä lopettaa se ilman erillistä ilmoitusta etu- tai jälkikäteen.