Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Terve Media Oy (Y-tunnus FI01085077)
Saaristonkatu 22
90100 Oulu
Puh. 020 780 6070
toimisto@tervemedia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Koskela
Terve Media Oy
Saaristonkatu 22, 1. krs., 90100 Oulu
sähköposti: laura.koskela@tervemedia.fi
Puh. 040 717 6439

3. Rekisterin nimi

Terve Media Oy:n ammattilaisportaalien käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Palvelun tarjoaja rekisteröi tiedot, jotka Käyttäjä ilmoittaa itsestään rekisteröityessään palveluun.

Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisterillä pidetään yllä tiedot palvelun käyttäjistä sekä heidän profiileistaan. Samalla ylläpidetään käyttäjien valitsemat palveluasetukset.

Henkilörekisteriä käytetään yksin ja yhdessä muiden Cor Group Oy:n henkilörekistereiden kanssa Terve Median ja Käyttäjän välisen käyttäjäsuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Terve Median liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Terve Median ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Terve Medialla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa Henkilörekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjästä talletettavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Lähiosoite

 • Postinumero ja -toimipaikka

 • Maa

 • Puhelin- ja matkapuhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Opiskelupaikka ja opiskelujen aloitusvuosi

 • SV-numero tai rekisteröintinumero

 • Erikoisala ja erityispätevyydet (lääkärit / hammaslääkärit)

 • Ammattinimike / ammattiryhmä

 • Työpaikka, työpaikan sijainti ja osoite

 • Profiilikuva

 • Markkinointisuostumukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)

 • VRK/Väestötietojärjestelmä ja puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit sekä muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit.

 • Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot Terve Median ja muiden Cor Group -konsernin yhtiöiden palveluja käytettäessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palvelun tarjoajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa Henkilörekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU-/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa, johon on rajattu kulkuoikeus. Tietokantoihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt. Käyttäjärekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.